صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ گزارش عملکرد سالانه منتهی به تاریخ ۳۱-۰۶-۱۳۹۹ ( حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ صورتهای مالی سالانه منتهی به تاریخ۳۱-۰۶-۱۳۹۹( حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ گزارش عملکرد مدیر(افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ) دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ گزارش عملکرد مدیر(افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ) دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ گزارش عملکرد مدیر(افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ ) دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ گزارش عملکرد مدیر(افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ) دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ گزارش عملکردبرای دوره میانی ۹ ماهه منتهی به تاریخ۱۳۹۹/۰۳/۳۱( حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ صورتهای مالی ۹ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ گزارش عملکرد مدیر(افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ) دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ گزارش عملکرد مدیر(افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ) دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ( حسابرسی شده ) دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ صورتهای مالی ۶ ماهه منتهی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ گزارش عملکرد مدیر(افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ ) دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ( حسابرسی نشده ) دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ صورتهای مالی ۶ ماهه منتهی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ گزارش عملکرد مدیر(افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار۱۳۹۸/۱۲/۲۹) دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ گزارش عملکرد مدیر(افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار۱۳۹۸/۱۱/۳۰) دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ گزارش عملکرد مدیر(افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار۱۳۹۸/۱۰/۳۰) دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ صورت های مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ گزارش عملکرد مدیر(افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار۱۳۹۸/۰۹/۳۰) دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ گزارش عملکرد مدیر(افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار۱۳۹۸/۰۸/۳۰) دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ گزارش عملکرد مدیر(افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار۱۳۹۸/۰۸/۳۰) دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ صورتهای مالی سالانه منتهی به تاریخ۱۳۹۸/۰۶/۳۱( حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ گزارش عملکرد مدیر(افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار۱۳۹۸/۰۷/۳۰) دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ صورتهای مالی سالانه منتهی به تاریخ۱۳۹۸/۰۶/۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ گزارش عملکرد سالانه منتهی به تاریخ ۳۱-۰۶-۱۳۹۸ ( حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ گزارش عملکرد مدیر(افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار۱۳۹۸/۰۶/۳۱) دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ گزارش عملکرد مدیر(افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار۱۳۹۸/۰۵/۳۱) دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ گزارش عملکرد مدیر(افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار۱۳۹۸/۰۴/۳۱) دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ گزارش عملکردبرای دوره میانی ۹ ماهه منتهی به تاریخ۳۱-۰۳-۱۳۹۸( حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ صورتهای مالی ۹ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ گزارش عملکرد مدیر(افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار۱۳۹۸/۰۳/۳۱) دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ گزارش عملکرد مدیر(افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار۱۳۹۸/۰۳/۳۱) دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ گزارش عملکرد مدیر(افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار۱۳۹۸/۰۲/۳۱) دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ( حسابرسی شده ) دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ صورتهای مالی ۶ ماهه منتهی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ گزارش عملکرد مدیر(افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار۱۳۹۸/۰۱/۳۱) دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ گزارش عملکرد مدیر(افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار۱۳۹۸/۰۱/۳۱) دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ صورتهای مالی ۶ ماهه منتهی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ( حسابرسی نشده ) دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ گزارش عملکرد مدیر(افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار۱۳۹۷/۱۲/۲۹) دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ گزارش عملکرد مدیر(افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار۱۳۹۷/۱۱/۳۰) دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ گزارش عملکرد مدیر(افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار۱۳۹۷/۱۰/۳۰) دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ صورت های مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ گزارش عملکرد مدیر(افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار۱۳۹۷/۰۹/۳۰) دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ صورتهای مالی سالانه منتهی به تاریخ۱۳۹۷/۰۶/۳۱( حسابرسی شده اصلاحی) دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ گزارش عملکرد مدیر(افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار۱۳۹۷/۰۸/۳۰) دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۲۱ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۲۱ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ صورتهای مالی سالانه منتهی به تاریخ۱۳۹۷/۰۶/۳۱( حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ گزارش عملکرد مدیر(افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار۱۳۹۷/۰۷/۳۰) دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ گزارش عملکرد سالانه منتهی به تاریخ ۳۱-۰۶-۱۳۹۷ ( حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ صورتهای مالی سالانه منتهی به تاریخ۳۱-۰۶-۱۳۹۷(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ گزارش عملکرد مدیر(افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار۱۳۹۷/۰۶/۳۱) دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ گزارش عملکرد مدیر(افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار۱۳۹۷/۰۵/۳۱) دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ گزارش عملکرد مدیر(افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار۱۳۹۷/۰۴/۳۱) دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ گزارش عملکردبرای دوره میانی ۹ ماهه منتهی به تاریخ۳۱-۰۳-۱۳۹۷( حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ صورتهای مالی ۹ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ گزارش عملکرد مدیر(افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار۱۳۹۷/۰۳/۳۱) دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ گزارش عملکرد مدیر(افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار۱۳۹۷/۰۲/۳۱) دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ صورتهای مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹( حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ گزارش عملکرد میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹( حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۱۱ ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ گزارش عملکرد مدیر(افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار۱۳۹۷/۰۱/۳۱) دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ( حسابرسی نشده ) دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ صورتهای مالی ۶ ماهه منتهی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۱/۲۶ ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ گزارش عملکرد مدیر(افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار۱۳۹۶/۱۲/۲۹) دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۰۹ ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ گزارش عملکرد مدیر(افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار۱۳۹۶/۱۱/۳۰) دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ گزارش عملکرد مدیر(افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار۱۳۹۶/۱۰/۳۰) دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ صورت های مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۱۶ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ گزارش عملکرد مدیر(افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار) دانلود
۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ گزارش عملکرد سالانه منتهی به تاریخ۳۱-۰۶-۱۳۹۶( حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ صورتهای مالی سالانه منتهی به تاریخ۳۱-۰۶-۱۳۹۶( حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ گزارش عملکرد سالانه منتهی به تاریخ ۳۱-۰۶-۱۳۹۶ ( حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ صورتهای مالی سالانه منتهی به تاریخ۳۱-۰۶-۱۳۹۶( حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ صورتهای مالی برای دوره میانی ۹ ماهه منتهی به تاریخ۳۱-۰۳-۱۳۹۶( حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ گزارش عملکردبرای دوره میانی ۹ ماهه منتهی به تاریخ۳۱-۰۳-۱۳۹۶( حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۲۴ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ گزارش عملکرد میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰( حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۲۴ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ صورتهای مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰( حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۰۳ ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ( حسابرسی نشده ) دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۰۳ ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ صورتهای مالی ۶ ماهه منتهی ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۵/۱۱/۰۲ ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ ( حسابرسی نشده ) دانلود
۱۳۹۵/۱۱/۰۲ ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ ( حسابرسی نشده ) دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۲۶ ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ صورتهای مالی وگزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ گزارش عملکرد برای سال منهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ گزارش عملکرد۹ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ صورتهای مالی ۹ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۵/۰۲/۱۹ ۱۳۹۵/۰۲/۱۹ صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۵/۰۲/۱۵ ۱۳۹۵/۰۲/۱۵ گزارش عملکرد صندوق پارس گستر دانلود
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ ۱۳۹۵/۰۲/۰۱ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴.۱۲.۲۹ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ صورت های مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ گزارش عملکرد صندوق سال مالی ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ ۱۳۹۴/۰۸/۰۴ صورتهای مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده ) دانلود
۱۳۹۴/۰۵/۰۳ ۱۳۹۴/۰۵/۰۳ صورتهای مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده ) دانلود
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ ۱۳۹۴/۰۴/۲۴ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده ) دانلود
۱۳۹۴/۰۲/۰۹ ۱۳۹۴/۰۲/۰۹ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده ) دانلود
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده ) دانلود
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ ۱۳۹۳/۰۸/۲۰ صورتهای مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده ) دانلود
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ ۱۳۹۳/۰۸/۱۰ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ صورتهای مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده ) دانلود
۱۳۹۳/۰۴/۲۹ ۱۳۹۳/۰۴/۲۹ صورتهای مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۳/۰۲/۳۱ ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲  دانلود
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ ۱۳۹۲/۱۱/۰۱ گزارش عملکرد دوره مالی منتهی به ۹۲/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ ۱۳۹۲/۱۱/۰۱ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۹۲/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ ۱۳۹۲/۱۰/۱۶ گزارش عملکرد صندوق سال مالی منتهی به ۹۲/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ ۱۳۹۲/۰۹/۰۳ صورتهای مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ ۱۳۹۲/۰۸/۱۴ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۱۲/۰۶/۱۳۹۲(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ ۱۳۹۲/۰۷/۲۷ صورتهای مالی سالانه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۲(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۲/۰۷/۱۰ ۱۳۹۲/۰۷/۱۰ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۱۲/۰۶/۱۳۹۲(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۲/۰۴/۱۶ ۱۳۹۲/۰۴/۱۶ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۱۳/۰۳/۹۲(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۲/۰۲/۰۷ ۱۳۹۲/۰۲/۰۷ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) دانلود