مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 روزنامه رسمی اگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار به اسثتنادصوررتجلسه مورخ 1396.12.16 دریافت خبر 1397/03/20
2 ثبت صورتجلسه مورخ 1396/12/16نزد سازمان بورس( امید نامه ای) دریافت خبر 1397/01/28
3 ثبت صورتجلسه مورخ 1396/12/16نزد سازمان بورس( اساسنامه ای) دریافت خبر 1397/01/28
4 آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار دریافت خبر 1396/12/26
5 آگهی ثبت صورتجلسه مورخ 1396/11/07 تغییرات بند 2-3- امیدنامه دریافت خبر 1396/12/20
6 اسامی حاضرین در مجمع تغییر روزنامه کثیر الانتشار مورخ 1396/12/16 راس ساعت14:30 دریافت خبر 1396/12/16
7 دعوت به مجمع مورخ 1396/12/16 دریافت خبر 1396/12/07
8 ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 1396/11/07صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصارنزد سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر 1396/11/28
9 لیست اسامی حاضرین مجمع مورخ 1396/11/07 دریافت خبر 1396/11/07
10 صورتجلسه مجمع مورخ 1396/11/07صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار دریافت خبر 1396/11/07
11 معرفی نماینده به مجمع دریافت خبر 1396/11/02
12 صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشرک نوید انصار مورخ 1396/09/13 دریافت خبر 1396/10/16
13 لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1396.09.13 دریافت خبر 1396/09/25
14 روزنامه کثیرالا انتشارصورت جلسه تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق مورخ1396/07/25 دریافت خبر 1396/08/30
15 آگهی ثبتی صورت جلسه تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق مورخ1396/07/25 دریافت خبر 1396/08/21
16 صورت جلسه تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق مورخ1396/07/25 دریافت خبر 1396/08/07
17 آگهی روزنامه رسمی ثبت صورتجلسه 1395/09/22 صندوق مشترک نوید انصار دریافت خبر 1396/02/25
18 صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشرک نوید انصار مورخ 1395/09/22 دریافت خبر 1395/10/25
19 معرفی نماینده به مجمع دریافت خبر 1395/10/11
20 آگهی تغییرات صندوق دریافت خبر 1395/09/24
21 لیست اسامی حاضر در مجمع مورخ 1395/07/25 دریافت خبر 1395/07/26
22 آگهی دعوت به مجمع مورخ 1395/07/25 دریافت خبر 1395/07/26
23 صورتجلسه مجمع صندوق مشترک پارس گسترمورخه95/07/25 دریافت خبر 1395/07/26
24 آگهی دعوت به مجمع مورخ 1395/07/25 دریافت خبر 1395/07/11
25 تصویب صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس گستر منتهی به تاریخ 1394.06.31 دریافت خبر 1395/03/30
26 تمدید فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس گستر دریافت خبر 1395/03/30
27 صورت جلسه مجمع 05.12.1394صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس گستر دریافت خبر 1395/02/05
28 صورتجلسه مجمع صندوق مشترک پارس گستر مورخه 1394/10/30 دریافت خبر 1394/11/20
29 صورتجلسه مجمع صندوق مشترک پارس گسترمورخه1394/09/17 دریافت خبر 1394/11/18
30 دعوت به مجامع دریافت خبر 1394/09/22
31 صورتجلسه مجمع صندوق مشترک پارس گسترمبنی بر تغییر ارکان صندوق مورخه1394/05/04 دریافت خبر 1394/07/25
32 آگهی دعوت به مجمع دریافت خبر 1394/04/29
33 آگهی دعوت به مجمع دریافت خبر 1393/10/30
34 انتشار صورتجلسه مجمع در خصوص تغییر نوع صندوق در روزنامه کثیر الانتشار دریافت خبر 1393/04/07
35 صورتجلسه مجمع در خصوص تغییر نوع صندوق از مختلط به در سهام دریافت خبر 1393/03/25
36 برگزاری مجمع صندوق در خصوص تغییر نوع صندوق از مختلط به در سهام در مورخ 15/02/1393 دریافت خبر 1393/02/15
37 صورتجلسه مجمع سالیانه منتهی به 92/06/31 دریافت خبر 1392/10/23
38 صورتجلسه مجمع در خصوص امکان سرمایه گذاری در بازار دوم فرابورس دریافت خبر 1392/10/23
39 صورتجلسه مجمع موسس دریافت خبر 1391/12/23