صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۲۰
۲ لیست اسامی حاضرین مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۲:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۱۴
۳ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک انصار مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۱۳
۴ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک انصار مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
۵ آگهی روزنامه کثیرالانتشار صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۲۳
۶ تاییدیه تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار به استنادصورتجلسه ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۲۵
۷ آگهی روزنامه رسمی صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۱۹
۸ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۱۳
۹ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۱۳
۱۰ لیست اسامی حاضرین مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ساعت ۱۵:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۱۲
۱۱ لیست اسامی حاضرین مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۱۲
۱۲ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک انصار مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۰۲
۱۳ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک انصار مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۰۲
۱۴ تاییدیه تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار به استنادصورتجلسه ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۱
۱۵ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۲
۱۶ اسامی حاضرین مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۲۳
۱۷ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک انصار مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ در خصوص تصویب صورت های مالی سال منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۱۳
۱۸ تاییدیه تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار به استنادصورتجلسه ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۲۰
۱۹ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
۲۰ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
۲۱ لیست اسامی حاضرین مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ساعت ۱۵:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۰۴
۲۲ لیست اسامی حاضرین مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۰۴
۲۳ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک انصار مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ در خصوص بند ۲-۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
۲۴ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک انصار مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۲۱
۲۵ آگهی روزنامه کثیرالانتشار صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
۲۶ روزنامه رسمی صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۲۸
۲۷ آگهی روزنامه کثیرالانتشار صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ تغییر متولی دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۲۸
۲۸ آکهی روزنامه کثیرالانتشار مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۲۵
۲۹ آگهی روزنامه کثیرالنتشار مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۱۰
۳۰ تاییدیه تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار به استنادصورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۲۶
۳۱ روزنامه رسمی اصلاح آگهی تمدید مجوز صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۱۷
۳۲ روزنامه رسمی اگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار به اسثتنادصوررتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۱۷
۳۳ لیست اسامی حاضرین مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۲۱
۳۴ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۲:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۰۵
۳۵ ليست اسامي صورتجلسه مورخ ١٣٩٧/۱۱/۲۸ ساعت ۱۲:٠٠ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۲۸
۳۶ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۹۷/۱۰/۰۵ ساعت ۱۵:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۱۳
۳۷ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۹۷/۱۰/۰۵ ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۱۳
۳۸ ليست اسامي صورتجلسه مورخ ١٣٩٧/١٠/٠٥ ساعت ١٥:٠٠ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۰/۰۵
۳۹ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۰/۰۲
۴۰ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ تغییر سهامدار ممتاز دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۱۰
۴۱ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۱۰
۴۲ نامه دعوت به مجمع عمومی سالیانه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ صندوق مشترک نوید انصار دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
۴۳ روزنامه رسمی اگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار به اسثتنادصوررتجلسه مورخ ۱۳۹۶.۱۲.۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۲۰
۴۴ ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۶نزد سازمان بورس( امید نامه ای) دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۱/۲۸
۴۵ ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۶نزد سازمان بورس( اساسنامه ای) دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۱/۲۸
۴۶ آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۲۶
۴۷ آگهی ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ تغییرات بند ۲-۳- امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۲۰
۴۸ اسامی حاضرین در مجمع تغییر روزنامه کثیر الانتشار مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ راس ساعت۱۴:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۱۶
۴۹ دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۰۷
۵۰ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۷صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصارنزد سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۲۸
۵۱ لیست اسامی حاضرین مجمع مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۰۷
۵۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۷صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۰۷
۵۳ معرفی نماینده به مجمع دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۰۲
۵۴ صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشرک نوید انصار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۱۶
۵۵ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۶.۰۹.۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۹/۲۵
۵۶ روزنامه کثیرالا انتشارصورت جلسه تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق مورخ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
۵۷ آگهی ثبتی صورت جلسه تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق مورخ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۲۱
۵۸ صورت جلسه تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق مورخ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۰۷
۵۹ آگهی روزنامه رسمی ثبت صورتجلسه ۱۳۹۵/۰۹/۲۲ صندوق مشترک نوید انصار دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۲۵
۶۰ صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشرک نوید انصار مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۲ دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۰/۲۵
۶۱ معرفی نماینده به مجمع دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۰/۱۱
۶۲ آگهی تغییرات صندوق دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۹/۲۴
۶۳ لیست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۷/۲۶
۶۴ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۷/۲۶
۶۵ صورتجلسه مجمع صندوق مشترک پارس گسترمورخه۹۵/۰۷/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۷/۲۶
۶۶ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۷/۱۱
۶۷ تصویب صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس گستر منتهی به تاریخ ۱۳۹۴.۰۶.۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۳/۳۰
۶۸ تمدید فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس گستر دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۳/۳۰
۶۹ صورت جلسه مجمع ۰۵.۱۲.۱۳۹۴صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس گستر دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۲/۰۵
۷۰ صورتجلسه مجمع صندوق مشترک پارس گستر مورخه ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۱/۲۰
۷۱ صورتجلسه مجمع صندوق مشترک پارس گسترمورخه۱۳۹۴/۰۹/۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۱/۱۸
۷۲ دعوت به مجامع دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۹/۲۲
۷۳ صورتجلسه مجمع صندوق مشترک پارس گسترمبنی بر تغییر ارکان صندوق مورخه۱۳۹۴/۰۵/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۷/۲۵
۷۴ آگهی دعوت به مجمع دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۴/۲۹
۷۵ آگهی دعوت به مجمع دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۰/۳۰
۷۶ انتشار صورتجلسه مجمع در خصوص تغییر نوع صندوق در روزنامه کثیر الانتشار دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۴/۰۷
۷۷ صورتجلسه مجمع در خصوص تغییر نوع صندوق از مختلط به در سهام دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۳/۲۵
۷۸ برگزاری مجمع صندوق در خصوص تغییر نوع صندوق از مختلط به در سهام در مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۳ دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۲/۱۵
۷۹ صورتجلسه مجمع سالیانه منتهی به ۹۲/۰۶/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۰/۲۳
۸۰ صورتجلسه مجمع در خصوص امکان سرمایه گذاری در بازار دوم فرابورس دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۰/۲۳
۸۱ صورتجلسه مجمع موسس دریافت خبر ۱۳۹۱/۱۲/۲۳