مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 ليست اسامي صورتجلسه مورخ ١٣٩٧/11/28 ساعت 12:٠٠ دریافت خبر 1397/11/28
2 ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 97/10/05 ساعت 15:00 دریافت خبر 1397/11/13
3 ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 97/10/05 ساعت 14:00 دریافت خبر 1397/11/13
4 ليست اسامي صورتجلسه مورخ ١٣٩٧/١٠/٠٥ ساعت ١٥:٠٠ دریافت خبر 1397/10/05
5 تصمیمات مجمع مورخ 1397/09/10 ساعت 13:30 دریافت خبر 1397/10/02
6 لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1397/09/10 تغییر سهامدار ممتاز دریافت خبر 1397/09/10
7 لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1397/09/10 دریافت خبر 1397/09/10
8 نامه دعوت به مجمع عمومی سالیانه منتهی به 1397/06/31 صندوق مشترک نوید انصار دریافت خبر 1397/08/28
9 روزنامه رسمی اگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار به اسثتنادصوررتجلسه مورخ 1396.12.16 دریافت خبر 1397/03/20
10 ثبت صورتجلسه مورخ 1396/12/16نزد سازمان بورس( امید نامه ای) دریافت خبر 1397/01/28
11 ثبت صورتجلسه مورخ 1396/12/16نزد سازمان بورس( اساسنامه ای) دریافت خبر 1397/01/28
12 آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار دریافت خبر 1396/12/26
13 آگهی ثبت صورتجلسه مورخ 1396/11/07 تغییرات بند 2-3- امیدنامه دریافت خبر 1396/12/20
14 اسامی حاضرین در مجمع تغییر روزنامه کثیر الانتشار مورخ 1396/12/16 راس ساعت14:30 دریافت خبر 1396/12/16
15 دعوت به مجمع مورخ 1396/12/16 دریافت خبر 1396/12/07
16 ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 1396/11/07صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصارنزد سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر 1396/11/28
17 لیست اسامی حاضرین مجمع مورخ 1396/11/07 دریافت خبر 1396/11/07
18 صورتجلسه مجمع مورخ 1396/11/07صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار دریافت خبر 1396/11/07
19 معرفی نماینده به مجمع دریافت خبر 1396/11/02
20 صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشرک نوید انصار مورخ 1396/09/13 دریافت خبر 1396/10/16
21 لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1396.09.13 دریافت خبر 1396/09/25
22 روزنامه کثیرالا انتشارصورت جلسه تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق مورخ1396/07/25 دریافت خبر 1396/08/30
23 آگهی ثبتی صورت جلسه تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق مورخ1396/07/25 دریافت خبر 1396/08/21
24 صورت جلسه تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق مورخ1396/07/25 دریافت خبر 1396/08/07
25 آگهی روزنامه رسمی ثبت صورتجلسه 1395/09/22 صندوق مشترک نوید انصار دریافت خبر 1396/02/25
26 صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشرک نوید انصار مورخ 1395/09/22 دریافت خبر 1395/10/25
27 معرفی نماینده به مجمع دریافت خبر 1395/10/11
28 آگهی تغییرات صندوق دریافت خبر 1395/09/24
29 لیست اسامی حاضر در مجمع مورخ 1395/07/25 دریافت خبر 1395/07/26
30 آگهی دعوت به مجمع مورخ 1395/07/25 دریافت خبر 1395/07/26
31 صورتجلسه مجمع صندوق مشترک پارس گسترمورخه95/07/25 دریافت خبر 1395/07/26
32 آگهی دعوت به مجمع مورخ 1395/07/25 دریافت خبر 1395/07/11
33 تصویب صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس گستر منتهی به تاریخ 1394.06.31 دریافت خبر 1395/03/30
34 تمدید فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس گستر دریافت خبر 1395/03/30
35 صورت جلسه مجمع 05.12.1394صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس گستر دریافت خبر 1395/02/05
36 صورتجلسه مجمع صندوق مشترک پارس گستر مورخه 1394/10/30 دریافت خبر 1394/11/20
37 صورتجلسه مجمع صندوق مشترک پارس گسترمورخه1394/09/17 دریافت خبر 1394/11/18
38 دعوت به مجامع دریافت خبر 1394/09/22
39 صورتجلسه مجمع صندوق مشترک پارس گسترمبنی بر تغییر ارکان صندوق مورخه1394/05/04 دریافت خبر 1394/07/25
40 آگهی دعوت به مجمع دریافت خبر 1394/04/29
41 آگهی دعوت به مجمع دریافت خبر 1393/10/30
42 انتشار صورتجلسه مجمع در خصوص تغییر نوع صندوق در روزنامه کثیر الانتشار دریافت خبر 1393/04/07
43 صورتجلسه مجمع در خصوص تغییر نوع صندوق از مختلط به در سهام دریافت خبر 1393/03/25
44 برگزاری مجمع صندوق در خصوص تغییر نوع صندوق از مختلط به در سهام در مورخ 15/02/1393 دریافت خبر 1393/02/15
45 صورتجلسه مجمع سالیانه منتهی به 92/06/31 دریافت خبر 1392/10/23
46 صورتجلسه مجمع در خصوص امکان سرمایه گذاری در بازار دوم فرابورس دریافت خبر 1392/10/23
47 صورتجلسه مجمع موسس دریافت خبر 1391/12/23