صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک نويد انصار مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۰۹
۲ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴تمدید مجوز دوره فعالیت نزد اداره ثبت شرکتها(آگهی روزنامه رسمی)مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
۳ ثبت صورتجلسه مجمع نزد سازمان بورس(مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲) تغییر مدیر صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
۴ اسامی حاضرین مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۸:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۰۲
۵ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نویدانصارمورخ ۱۳۹۹.۰۷.۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
۶ تاییدیه تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار به استنادصورتجلسه ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۰۴
۷ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۲۰
۸ لیست اسامی حاضرین مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۲:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۱۴
۹ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک انصار مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۱۳
۱۰ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک انصار مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
۱۱ آگهی روزنامه کثیرالانتشار صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۲۳
۱۲ تاییدیه تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار به استنادصورتجلسه ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۲۵
۱۳ آگهی روزنامه رسمی صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۱۹
۱۴ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۱۳
۱۵ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۱۳
۱۶ لیست اسامی حاضرین مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ساعت ۱۵:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۱۲
۱۷ لیست اسامی حاضرین مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۱۲
۱۸ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک انصار مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۰۲
۱۹ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک انصار مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۰۲
۲۰ تاییدیه تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار به استنادصورتجلسه ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۱
۲۱ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۲
۲۲ اسامی حاضرین مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۲۳
۲۳ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک انصار مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ در خصوص تصویب صورت های مالی سال منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۱۳
۲۴ تاییدیه تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار به استنادصورتجلسه ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۲۰
۲۵ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
۲۶ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
۲۷ لیست اسامی حاضرین مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ساعت ۱۵:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۰۴
۲۸ لیست اسامی حاضرین مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۰۴
۲۹ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک انصار مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ در خصوص بند ۲-۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
۳۰ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک انصار مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۲۱
۳۱ آگهی روزنامه کثیرالانتشار صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
۳۲ روزنامه رسمی صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۲۸
۳۳ آگهی روزنامه کثیرالانتشار صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ تغییر متولی دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۲۸
۳۴ آکهی روزنامه کثیرالانتشار مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۲۵
۳۵ آگهی روزنامه کثیرالنتشار مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۱۰
۳۶ تاییدیه تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار به استنادصورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۲۶
۳۷ روزنامه رسمی اصلاح آگهی تمدید مجوز صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۱۷
۳۸ روزنامه رسمی اگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار به اسثتنادصوررتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۱۷
۳۹ لیست اسامی حاضرین مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۲۱
۴۰ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۲:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۰۵
۴۱ ليست اسامي صورتجلسه مورخ ١٣٩٧/۱۱/۲۸ ساعت ۱۲:٠٠ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۲۸
۴۲ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۹۷/۱۰/۰۵ ساعت ۱۵:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۱۳
۴۳ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۹۷/۱۰/۰۵ ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۱۳
۴۴ ليست اسامي صورتجلسه مورخ ١٣٩٧/١٠/٠٥ ساعت ١٥:٠٠ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۰/۰۵
۴۵ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۰/۰۲
۴۶ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ تغییر سهامدار ممتاز دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۱۰
۴۷ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۱۰
۴۸ نامه دعوت به مجمع عمومی سالیانه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ صندوق مشترک نوید انصار دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
۴۹ روزنامه رسمی اگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار به اسثتنادصوررتجلسه مورخ ۱۳۹۶.۱۲.۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۲۰
۵۰ ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۶نزد سازمان بورس( امید نامه ای) دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۱/۲۸
۵۱ ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۶نزد سازمان بورس( اساسنامه ای) دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۱/۲۸
۵۲ آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۲۶
۵۳ آگهی ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ تغییرات بند ۲-۳- امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۲۰
۵۴ اسامی حاضرین در مجمع تغییر روزنامه کثیر الانتشار مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ راس ساعت۱۴:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۱۶
۵۵ دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۰۷
۵۶ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۷صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصارنزد سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۲۸
۵۷ لیست اسامی حاضرین مجمع مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۰۷
۵۸ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۷صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۰۷
۵۹ معرفی نماینده به مجمع دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۰۲
۶۰ صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشرک نوید انصار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۱۶
۶۱ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۶.۰۹.۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۹/۲۵
۶۲ روزنامه کثیرالا انتشارصورت جلسه تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق مورخ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
۶۳ آگهی ثبتی صورت جلسه تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق مورخ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۲۱
۶۴ صورت جلسه تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق مورخ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۰۷
۶۵ آگهی روزنامه رسمی ثبت صورتجلسه ۱۳۹۵/۰۹/۲۲ صندوق مشترک نوید انصار دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۲۵
۶۶ صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشرک نوید انصار مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۲ دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۰/۲۵
۶۷ معرفی نماینده به مجمع دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۰/۱۱
۶۸ آگهی تغییرات صندوق دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۹/۲۴
۶۹ لیست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۷/۲۶
۷۰ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۷/۲۶
۷۱ صورتجلسه مجمع صندوق مشترک پارس گسترمورخه۹۵/۰۷/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۷/۲۶
۷۲ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۷/۱۱
۷۳ تصویب صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس گستر منتهی به تاریخ ۱۳۹۴.۰۶.۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۳/۳۰
۷۴ تمدید فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس گستر دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۳/۳۰
۷۵ صورت جلسه مجمع ۰۵.۱۲.۱۳۹۴صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس گستر دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۲/۰۵
۷۶ صورتجلسه مجمع صندوق مشترک پارس گستر مورخه ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۱/۲۰
۷۷ صورتجلسه مجمع صندوق مشترک پارس گسترمورخه۱۳۹۴/۰۹/۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۱/۱۸
۷۸ دعوت به مجامع دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۹/۲۲
۷۹ صورتجلسه مجمع صندوق مشترک پارس گسترمبنی بر تغییر ارکان صندوق مورخه۱۳۹۴/۰۵/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۷/۲۵
۸۰ آگهی دعوت به مجمع دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۴/۲۹
۸۱ آگهی دعوت به مجمع دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۰/۳۰
۸۲ انتشار صورتجلسه مجمع در خصوص تغییر نوع صندوق در روزنامه کثیر الانتشار دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۴/۰۷
۸۳ صورتجلسه مجمع در خصوص تغییر نوع صندوق از مختلط به در سهام دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۳/۲۵
۸۴ برگزاری مجمع صندوق در خصوص تغییر نوع صندوق از مختلط به در سهام در مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۳ دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۲/۱۵
۸۵ صورتجلسه مجمع سالیانه منتهی به ۹۲/۰۶/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۰/۲۳
۸۶ صورتجلسه مجمع در خصوص امکان سرمایه گذاری در بازار دوم فرابورس دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۰/۲۳
۸۷ صورتجلسه مجمع موسس دریافت خبر ۱۳۹۱/۱۲/۲۳