رديف نام تعداد
1 شرکت کارگزاری بانک انصار 250
2 شرکت صرافی انصار 50
3 بانک انصار 700