دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر معرفی نماینده به مجمع
منبع -
مقدمه معرفی دعوت به مجمع فوق العاده مورخ 1396/11/07
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست