ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 34,290 81.93 129,357 87.75 131,372 94.26 127,438 95.3
اوراق 3,078 7.35 3,701 2.51 0 0 0 0
وجه نقد 2,392 5.71 8,625 5.85 4,750 3.4 2,401 1.79
سایر دارایی ها 2,008 4.79 9,098 6.17 5,076 3.64 5,054 3.78
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 19,947 47.66 64,579 43.8 68,052 48.82 68,005 50.85
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد