صورت‌های مالی صندوق

تاریخ تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1398/02/30 1398/02/30 گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 1397/12/29 ( حسابرسی شده ) دانلود
1398/02/30 1398/02/30 صورتهای مالی 6 ماهه منتهی 1397/12/29 (حسابرسی شده) دانلود
1398/02/11 1398/02/11 گزارش عملکرد مدیر(افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار1398/01/31) دانلود
1398/02/11 1398/02/11 گزارش عملکرد مدیر(افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار1398/01/31) دانلود
1398/02/07 1398/02/07 صورتهای مالی 6 ماهه منتهی 1397/12/29 (حسابرسی نشده) دانلود
1398/02/07 1398/02/07 گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 1397/12/29 ( حسابرسی نشده ) دانلود
1398/01/07 1398/01/07 گزارش عملکرد مدیر(افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار1397/12/29) دانلود
1397/12/08 1397/12/08 گزارش عملکرد مدیر(افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار1397/11/30) دانلود
1397/11/10 1397/11/10 گزارش عملکرد مدیر(افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار1397/10/30) دانلود
1397/10/29 1397/10/29 گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 1397/09/30(حسابرسی نشده) دانلود
1397/10/26 1397/10/26 صورت های مالی سه ماهه منتهی به 1397/09/30 (حسابرسی نشده) دانلود
1397/10/04 1397/10/04 گزارش عملکرد مدیر(افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار1397/09/30) دانلود
1397/09/17 1397/09/17 صورتهای مالی سالانه منتهی به تاریخ1397/06/31( حسابرسی شده اصلاحی) دانلود
1397/09/10 1397/09/10 گزارش عملکرد مدیر(افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار1397/08/30) دانلود
1397/08/21 1397/08/21 گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 1393/06/31(حسابرسی شده) دانلود
1397/08/21 1397/08/21 صورتهای مالی سالانه منتهی به تاریخ1397/06/31( حسابرسی شده) دانلود
1397/08/09 1397/08/09 گزارش عملکرد مدیر(افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار1397/07/30) دانلود
1397/07/28 1397/07/28 گزارش عملکرد سالانه منتهی به تاریخ 31-06-1397 ( حسابرسی نشده) دانلود
1397/07/28 1397/07/28 صورتهای مالی سالانه منتهی به تاریخ31-06-1397(حسابرسی نشده) دانلود
1397/07/14 1397/07/14 گزارش عملکرد مدیر(افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار1397/06/31) دانلود
1397/06/10 1397/06/10 گزارش عملکرد مدیر(افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار1397/05/31) دانلود
1397/05/10 1397/05/10 گزارش عملکرد مدیر(افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار1397/04/31) دانلود
1397/05/01 1397/05/01 گزارش عملکردبرای دوره میانی 9 ماهه منتهی به تاریخ31-03-1397( حسابرسی نشده) دانلود
1397/05/01 1397/05/01 صورتهای مالی 9ماهه منتهی به 1397/03/31 (حسابرسی نشده) دانلود
1397/04/09 1397/04/09 گزارش عملکرد مدیر(افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار1397/03/31) دانلود
1397/03/09 1397/03/09 گزارش عملکرد مدیر(افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار1397/02/31) دانلود
1397/03/06 1397/03/06 صورتهای مالی میانی 6 ماهه منتهی به 1396/12/29( حسابرسی شده) دانلود
1397/03/06 1397/03/06 گزارش عملکرد میانی 6 ماهه منتهی به 1396/12/29( حسابرسی شده) دانلود
1397/02/11 1397/02/11 گزارش عملکرد مدیر(افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار1397/01/31) دانلود
1397/02/02 1397/02/02 گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 1396/12/29 ( حسابرسی نشده ) دانلود
1397/02/02 1397/02/02 صورتهای مالی 6 ماهه منتهی 1396/12/29 (حسابرسی نشده) دانلود
1397/01/26 1397/01/26 گزارش عملکرد مدیر(افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار1396/12/29) دانلود
1396/12/09 1396/12/09 گزارش عملکرد مدیر(افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار1396/11/30) دانلود
1396/11/10 1396/11/10 گزارش عملکرد مدیر(افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار1396/10/30) دانلود
1396/10/27 1396/10/27 گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 1396/09/30(حسابرسی نشده) دانلود
1396/10/27 1396/10/27 صورت های مالی سه ماهه منتهی به 1396/09/30 (حسابرسی نشده) دانلود
1396/10/16 1396/10/16 گزارش عملکرد مدیر(افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار) دانلود
1396/08/30 1396/08/30 گزارش عملکرد سالانه منتهی به تاریخ31-06-1396( حسابرسی شده) دانلود
1396/08/30 1396/08/30 صورتهای مالی سالانه منتهی به تاریخ31-06-1396( حسابرسی شده) دانلود
1396/07/30 1396/07/30 گزارش عملکرد سالانه منتهی به تاریخ 31-06-1396 ( حسابرسی نشده) دانلود
1396/07/30 1396/07/30 صورتهای مالی سالانه منتهی به تاریخ31-06-1396( حسابرسی نشده) دانلود
1396/04/31 1396/04/31 صورتهای مالی برای دوره میانی 9 ماهه منتهی به تاریخ31-03-1396( حسابرسی نشده) دانلود
1396/04/31 1396/04/31 گزارش عملکردبرای دوره میانی 9 ماهه منتهی به تاریخ31-03-1396( حسابرسی نشده) دانلود
1396/02/24 1396/02/24 گزارش عملکرد میانی 6 ماهه منتهی به 1395/12/30( حسابرسی شده) دانلود
1396/02/24 1396/02/24 صورتهای مالی میانی 6 ماهه منتهی به 1395/12/30( حسابرسی شده) دانلود
1396/02/03 1396/02/03 گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 1395/12/30 ( حسابرسی نشده ) دانلود
1396/02/03 1396/02/03 صورتهای مالی 6 ماهه منتهی 1395/12/30 (حسابرسی نشده) دانلود
1395/11/02 1395/11/02 گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 1395/09/30 ( حسابرسی نشده ) دانلود
1395/11/02 1395/11/02 صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 1395/09/30 ( حسابرسی نشده ) دانلود
1395/08/26 1395/08/26 صورتهای مالی وگزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به 1395/06/31(حسابرسی شده) دانلود
1395/08/02 1395/08/02 صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به 1395/06/31(حسابرسی نشده) دانلود
1395/08/02 1395/08/02 گزارش عملکرد برای سال منهی به 1395/06/31(حسابرسی نشده) دانلود
1395/04/30 1395/04/30 گزارش عملکرد9ماهه منتهی به 1395/03/31 دانلود
1395/04/30 1395/04/30 صورتهای مالی 9ماهه منتهی به 1395/03/31 (حسابرسی نشده) دانلود
1395/02/19 1395/02/19 صورت های مالی منتهی به 1394/02/29 (حسابرسی شده) دانلود
1395/02/15 1395/02/15 گزارش عملکرد صندوق پارس گستر دانلود
1395/02/01 1395/02/01 صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 1394.12.29 (حسابرسی نشده) دانلود
1394/10/30 1394/10/30 صورت های مالی سه ماهه منتهی به تاریخ 1394/09/30 دانلود
1394/10/23 1394/10/23 صورت های مالی سالانه منتهی به 1394/06/31(حسابرسی شده) دانلود
1394/10/23 1394/10/23 گزارش عملکرد صندوق سال مالی 1394/06/31 دانلود
1394/08/04 1394/08/04 صورتهای مالی سالانه منتهی به 1394/06/31 (حسابرسی نشده ) دانلود
1394/05/03 1394/05/03 صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 1394/03/31 (حسابرسی نشده ) دانلود
1394/04/24 1394/04/24 صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 1393/12/29 (حسابرسی شده ) دانلود
1394/02/09 1394/02/09 صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 1393/12/29 (حسابرسی نشده ) دانلود
1393/10/29 1393/10/29 صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 1393/09/30 (حسابرسی نشده ) دانلود
1393/08/20 1393/08/20 صورتهای مالی سالانه منتهی به 1393/06/31 (حسابرسی شده ) دانلود
1393/08/10 1393/08/10 گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 1393/06/31 دانلود
1393/06/31 1393/06/31 صورتهای مالی سالانه منتهی به 1393/06/31 (حسابرسی نشده ) دانلود
1393/04/29 1393/04/29 صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 1393/03/31 (حسابرسی نشده) دانلود
1393/02/31 1393/02/31 صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 29 اسفند ماه 1392  دانلود
1392/11/01 1392/11/01 گزارش عملکرد دوره مالی منتهی به 92/09/30 دانلود
1392/11/01 1392/11/01 صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 92/09/30 دانلود
1392/10/16 1392/10/16 گزارش عملکرد صندوق سال مالی منتهی به 92/06/31 دانلود
1392/09/03 1392/09/03 صورتهای مالی سالانه منتهی به 1392/06/31 (حسابرسی شده) دانلود
1392/08/14 1392/08/14 صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 12/06/1392(حسابرسی شده) دانلود
1392/07/27 1392/07/27 صورتهای مالی سالانه منتهی به 31/06/1392(حسابرسی نشده) دانلود
1392/07/10 1392/07/10 صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 12/06/1392(حسابرسی نشده) دانلود
1392/04/16 1392/04/16 صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 13/03/92(حسابرسی نشده) دانلود
1392/02/07 1392/02/07 صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 1392/12/29 (حسابرسی نشده) دانلود