مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 آکهی روزنامه کثیرالانتشار مجمع مورخ 1397/10/05 دریافت خبر 1398/02/25
2 روزنامه رسمی صورتجلسه مورخ 1397/11/28 تغییر متولی دریافت خبر 1398/02/10
3 آگهی روزنامه کثیرالنتشار مجمع مورخ 1397/09/10 دریافت خبر 1398/02/10
4 تاییدیه تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار به استنادصورتجلسه مورخ 1397/12/21 دریافت خبر 1398/01/26
5 روزنامه رسمی اصلاح آگهی تمدید مجوز صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار دریافت خبر 1398/01/17
6 روزنامه رسمی اگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار به اسثتنادصوررتجلسه مورخ 1397/10/05 دریافت خبر 1398/01/17
7 لیست اسامی حاضرین مجمع مورخ 1397/12/21 دریافت خبر 1397/12/21
8 تصمیمات مجمع مورخ 1397/11/28 ساعت 12:00 دریافت خبر 1397/12/05
9 ليست اسامي صورتجلسه مورخ ١٣٩٧/11/28 ساعت 12:٠٠ دریافت خبر 1397/11/28
10 ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 97/10/05 ساعت 15:00 دریافت خبر 1397/11/13
11 ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 97/10/05 ساعت 14:00 دریافت خبر 1397/11/13
12 ليست اسامي صورتجلسه مورخ ١٣٩٧/١٠/٠٥ ساعت ١٥:٠٠ دریافت خبر 1397/10/05
13 تصمیمات مجمع مورخ 1397/09/10 ساعت 13:30 دریافت خبر 1397/10/02
14 لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1397/09/10 تغییر سهامدار ممتاز دریافت خبر 1397/09/10
15 لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1397/09/10 دریافت خبر 1397/09/10
16 نامه دعوت به مجمع عمومی سالیانه منتهی به 1397/06/31 صندوق مشترک نوید انصار دریافت خبر 1397/08/28
17 روزنامه رسمی اگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار به اسثتنادصوررتجلسه مورخ 1396.12.16 دریافت خبر 1397/03/20
18 ثبت صورتجلسه مورخ 1396/12/16نزد سازمان بورس( امید نامه ای) دریافت خبر 1397/01/28
19 ثبت صورتجلسه مورخ 1396/12/16نزد سازمان بورس( اساسنامه ای) دریافت خبر 1397/01/28
20 آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار دریافت خبر 1396/12/26
21 آگهی ثبت صورتجلسه مورخ 1396/11/07 تغییرات بند 2-3- امیدنامه دریافت خبر 1396/12/20
22 اسامی حاضرین در مجمع تغییر روزنامه کثیر الانتشار مورخ 1396/12/16 راس ساعت14:30 دریافت خبر 1396/12/16
23 دعوت به مجمع مورخ 1396/12/16 دریافت خبر 1396/12/07
24 ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 1396/11/07صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصارنزد سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر 1396/11/28
25 لیست اسامی حاضرین مجمع مورخ 1396/11/07 دریافت خبر 1396/11/07
26 صورتجلسه مجمع مورخ 1396/11/07صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار دریافت خبر 1396/11/07
27 معرفی نماینده به مجمع دریافت خبر 1396/11/02
28 صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشرک نوید انصار مورخ 1396/09/13 دریافت خبر 1396/10/16
29 لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1396.09.13 دریافت خبر 1396/09/25
30 روزنامه کثیرالا انتشارصورت جلسه تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق مورخ1396/07/25 دریافت خبر 1396/08/30
31 آگهی ثبتی صورت جلسه تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق مورخ1396/07/25 دریافت خبر 1396/08/21
32 صورت جلسه تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق مورخ1396/07/25 دریافت خبر 1396/08/07
33 آگهی روزنامه رسمی ثبت صورتجلسه 1395/09/22 صندوق مشترک نوید انصار دریافت خبر 1396/02/25
34 صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشرک نوید انصار مورخ 1395/09/22 دریافت خبر 1395/10/25
35 معرفی نماینده به مجمع دریافت خبر 1395/10/11
36 آگهی تغییرات صندوق دریافت خبر 1395/09/24
37 لیست اسامی حاضر در مجمع مورخ 1395/07/25 دریافت خبر 1395/07/26
38 آگهی دعوت به مجمع مورخ 1395/07/25 دریافت خبر 1395/07/26
39 صورتجلسه مجمع صندوق مشترک پارس گسترمورخه95/07/25 دریافت خبر 1395/07/26
40 آگهی دعوت به مجمع مورخ 1395/07/25 دریافت خبر 1395/07/11
41 تصویب صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس گستر منتهی به تاریخ 1394.06.31 دریافت خبر 1395/03/30
42 تمدید فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس گستر دریافت خبر 1395/03/30
43 صورت جلسه مجمع 05.12.1394صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس گستر دریافت خبر 1395/02/05
44 صورتجلسه مجمع صندوق مشترک پارس گستر مورخه 1394/10/30 دریافت خبر 1394/11/20
45 صورتجلسه مجمع صندوق مشترک پارس گسترمورخه1394/09/17 دریافت خبر 1394/11/18
46 دعوت به مجامع دریافت خبر 1394/09/22
47 صورتجلسه مجمع صندوق مشترک پارس گسترمبنی بر تغییر ارکان صندوق مورخه1394/05/04 دریافت خبر 1394/07/25
48 آگهی دعوت به مجمع دریافت خبر 1394/04/29
49 آگهی دعوت به مجمع دریافت خبر 1393/10/30
50 انتشار صورتجلسه مجمع در خصوص تغییر نوع صندوق در روزنامه کثیر الانتشار دریافت خبر 1393/04/07
51 صورتجلسه مجمع در خصوص تغییر نوع صندوق از مختلط به در سهام دریافت خبر 1393/03/25
52 برگزاری مجمع صندوق در خصوص تغییر نوع صندوق از مختلط به در سهام در مورخ 15/02/1393 دریافت خبر 1393/02/15
53 صورتجلسه مجمع سالیانه منتهی به 92/06/31 دریافت خبر 1392/10/23
54 صورتجلسه مجمع در خصوص امکان سرمایه گذاری در بازار دوم فرابورس دریافت خبر 1392/10/23
55 صورتجلسه مجمع موسس دریافت خبر 1391/12/23