مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 1396/11/07صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصارنزد سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر 1396/11/28
2 لیست اسامی حاضرین مجمع مورخ 1396/11/07 دریافت خبر 1396/11/07
3 صورتجلسه مجمع مورخ 1396/11/07صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار دریافت خبر 1396/11/07
4 معرفی نماینده به مجمع دریافت خبر 1396/11/02
5 صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشرک نوید انصار مورخ 1396/09/13 دریافت خبر 1396/10/16
6 لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1396.09.13 دریافت خبر 1396/09/25
7 روزنامه کثیرالا انتشارصورت جلسه تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق مورخ1396/07/25 دریافت خبر 1396/08/30
8 آگهی ثبتی صورت جلسه تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق مورخ1396/07/25 دریافت خبر 1396/08/21
9 صورت جلسه تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق مورخ1396/07/25 دریافت خبر 1396/08/07
10 آگهی روزنامه رسمی ثبت صورتجلسه 1395/09/22 صندوق مشترک نوید انصار دریافت خبر 1396/02/25
11 صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشرک نوید انصار مورخ 1395/09/22 دریافت خبر 1395/10/25
12 معرفی نماینده به مجمع دریافت خبر 1395/10/11
13 آگهی تغییرات صندوق دریافت خبر 1395/09/24
14 لیست اسامی حاضر در مجمع مورخ 1395/07/25 دریافت خبر 1395/07/26
15 آگهی دعوت به مجمع مورخ 1395/07/25 دریافت خبر 1395/07/26
16 صورتجلسه مجمع صندوق مشترک پارس گسترمورخه95/07/25 دریافت خبر 1395/07/26
17 آگهی دعوت به مجمع مورخ 1395/07/25 دریافت خبر 1395/07/11
18 تصویب صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس گستر منتهی به تاریخ 1394.06.31 دریافت خبر 1395/03/30
19 تمدید فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس گستر دریافت خبر 1395/03/30
20 صورت جلسه مجمع 05.12.1394صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس گستر دریافت خبر 1395/02/05
21 صورتجلسه مجمع صندوق مشترک پارس گستر مورخه 1394/10/30 دریافت خبر 1394/11/20
22 صورتجلسه مجمع صندوق مشترک پارس گسترمورخه1394/09/17 دریافت خبر 1394/11/18
23 دعوت به مجامع دریافت خبر 1394/09/22
24 صورتجلسه مجمع صندوق مشترک پارس گسترمبنی بر تغییر ارکان صندوق مورخه1394/05/04 دریافت خبر 1394/07/25
25 آگهی دعوت به مجمع دریافت خبر 1394/04/29
26 آگهی دعوت به مجمع دریافت خبر 1393/10/30
27 انتشار صورتجلسه مجمع در خصوص تغییر نوع صندوق در روزنامه کثیر الانتشار دریافت خبر 1393/04/07
28 صورتجلسه مجمع در خصوص تغییر نوع صندوق از مختلط به در سهام دریافت خبر 1393/03/25
29 برگزاری مجمع صندوق در خصوص تغییر نوع صندوق از مختلط به در سهام در مورخ 15/02/1393 دریافت خبر 1393/02/15
30 صورتجلسه مجمع سالیانه منتهی به 92/06/31 دریافت خبر 1392/10/23
31 صورتجلسه مجمع در خصوص امکان سرمایه گذاری در بازار دوم فرابورس دریافت خبر 1392/10/23
32 صورتجلسه مجمع موسس دریافت خبر 1391/12/23
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق