اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/11/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 31,560
تعداد واحدهای باقی مانده: 68,440
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 43,682,796,493
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,403,289
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,384,119
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,384,119
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک انصار
متولی صندوق : شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا
حسابرس : موسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش
مدیر سرمایه گذاری : احمد کاظمی مرگاوی
مدیر ثبت : مرکزی مرکزی
ضامن نقد شوندگی اول : بانک انصار
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/12/13
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/11/27 1,403,289 1,384,119 0 0 49,271 0 24,020 31,560 43,682,796,493
  2 1396/11/26 1,403,391 1,384,221 0 0 49,271 0 24,020 31,560 43,686,016,016
  3 1396/11/25 1,403,492 1,384,322 0 0 49,271 50 24,020 31,560 43,689,209,507
  4 1396/11/24 1,392,569 1,373,590 0 0 49,271 0 23,970 31,610 43,419,185,967
  5 1396/11/23 1,378,938 1,360,156 0 0 49,271 0 23,970 31,610 42,994,521,979
  6 1396/11/22 1,376,206 1,357,461 0 0 49,271 82 23,970 31,610 42,909,339,206
  7 1396/11/21 1,376,254 1,357,558 0 0 49,271 0 23,888 31,692 43,023,727,560
  8 1396/11/20 1,393,588 1,374,647 0 0 49,271 0 23,888 31,692 43,565,298,531
  9 1396/11/19 1,393,686 1,374,745 0 0 49,271 0 23,888 31,692 43,568,406,983
  10 1396/11/18 1,393,784 1,374,843 0 0 49,271 0 23,888 31,692 43,571,516,803
  11 1396/11/17 1,387,004 1,368,157 0 0 49,271 0 23,888 31,692 43,359,642,593
  12 1396/11/16 1,396,019 1,377,048 0 0 49,271 0 23,888 31,692 43,641,390,492
  13 1396/11/15 1,390,201 1,371,312 0 0 49,271 0 23,888 31,692 43,459,622,122
  14 1396/11/14 1,388,107 1,369,251 0 0 49,271 0 23,888 31,692 43,394,291,003
  15 1396/11/13 1,392,316 1,373,406 0 0 49,271 0 23,888 31,692 43,525,993,305
  16 1396/11/12 1,392,414 1,373,504 0 0 49,271 0 23,888 31,692 43,529,090,317
  17 1396/11/11 1,392,512 1,373,602 0 0 49,271 100 23,888 31,692 43,532,188,705
  18 1396/11/10 1,395,175 1,376,284 0 0 49,271 0 23,788 31,792 43,754,820,482
  19 1396/11/09 1,412,325 1,393,192 0 70 49,271 0 23,788 31,792 44,292,354,011
  20 1396/11/08 1,409,641 1,390,504 0 0 49,201 0 23,788 31,722 44,109,570,543
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق